വാര്‍ത്തകള്‍
image

ഒരുക്കങ്ങൾ

Published on 2017-4-13

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ....

image

ഒരുക്കങ്ങൾ

Published on 2017-4-12

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ....

image

പൂരോത്സവം

Published on 2017-4-8

കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് പൂരോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൂരംകുളി ......

image

ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് ഭരണി ഉത്സവം

Published on 2017-3-5

പുതിയഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാട്....