കനിവ്
" കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ്‌ കനിവ് ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയിലേക് നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു "
കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ്‌ ചികിത്സാ സഹായ സമിതിബേങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പര്‍


കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബേങ്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ശാഖ

A/C NO: 40494101012543

IFSC: KLGB0040494


മാടായി കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് റൂറല്‍ ബേങ്ക്

A/C NO: 12341കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ്‌ കനിവ് ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയിലേക് നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു" കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ്‌ കനിവ് ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയിലേക് നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു "