ചിത്ര ശേഖരം
കാഴ്ച്ച 2018
മല്ലിയോട്ട് ഊരു വക കാഴ്ച്ചയില്‍ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച്ച 2018
മല്ലിയോട്ട് ഊരു വക കാഴ്ച്ചയില്‍ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച്ച 2018
മല്ലിയോട്ട് ഊരു വക കാഴ്ച്ചയില്‍ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച്ച 2018
മല്ലിയോട്ട് ഊരു വക കാഴ്ച്ചയില്‍ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച്ച 2018
മല്ലിയോട്ട് ഊരു വക കാഴ്ച്ചയില്‍ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
വെള്ളാട്ടം
17/04/2018...
Siraj Kannada
വിഷുവിളക്ക് 2018
മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യ കര്‍മി ഷിജു മല്ലിയോടന്‍ കൊടിയേറ്റി. 15-ന് വൈകീട്ട് മല്ലിയോട് ഊര് വക കോട്ടക്കുന്ന്, ഏഴിലോട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് കാഴ്ചവരവു, കരിമരുന്നുപ്രയോഗം ഉണ്ടായി . തുടര്‍ന്ന് ഗിന്നസ് പക്രു നയിച്ച സംഗീത ഹാസ്യ സന്ധ്യ നടന്നു....
shanil cheruthazham
പൂരം കുളി
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവിൽ നടന്ന പൂരം കുളി...
Arun Kavumthazha

നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ archikites@outlook.com ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും അയച്ചുതരിക


വിഷു വിളക്ക് 2016 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2017 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2018 ഫോട്ടോ ഗാലറി