ചിത്ര ശേഖരം
കാഴ്ച 2016
തലായി ഊര് വക കാഴ്ച...
Pranav Pilathara
വടക്കുമ്പാട് ഊര് വക കാഴ്ചയിൽ നിന്നും
കാഴ്ച...
രാജീവ്‌ ക്രിയേറ്റീവ്
കാഴ്ച 2016
വടക്കുമ്പാട് ഊര് വക കാഴ്ച...
കാഴ്ച 2016
കാഴ്ച വരവ്...
Sruthin Kunhimangalam
കാഴ്ച 2016
മല്ലിയോട്ട് ഊര് കാഴ്ചയില്‍ നിന്ന്...
Sruthin Kunhimangalam
മത്സ്യാവതാരം
മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്...
Siraj Kannada
ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ
മല്ലിയോട്ട് പലോട്ടുകാവ് ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ 2016...
Siraj Kannada
ലക്ഷം ദീപം
ലക്ഷം ദീപം സമര്‍പ്പണം...

നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ archikites@outlook.com ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും അയച്ചുതരിക


വിഷു വിളക്ക് 2016 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2017 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2018 ഫോട്ടോ ഗാലറി