ചിത്ര ശേഖരം
www.malliyottupalottukavu.com
www.malliyottupalottukavu.com...
Siraj Kannada
പൂരക്കളി സംഘം
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് പൂരക്കളി സംഘം...
www.malliyottupalottukavu.com
കനിവ് ചികിത്സ സഹായസമിതി
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് കനിവ് ചികിത്സ സഹായസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കനിവ് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര ......
www.malliyottupalottukavu.com
കനിവ് ചികിത്സ സഹായസമിതി
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവ് കനിവ് ചികിത്സ സഹായസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കനിവ് അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്ര ......
www.malliyottupalottukavu.com
നിറ/ പുത്തരി അടിയന്തിരം...
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവിൽ നടന്ന നിറ അടിയന്തിരം...
www.malliyottupalottukavu.com
വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം
പാലോട്ടു ദൈവം...
www.malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2016
കുതിരുമ്മൽ ഊര് തിരുമുൽ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്...
www.malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2016
കുതിരുമ്മൽ ഊര് തിരുമുൽ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുലികളി...
www.malliyottupalottukavu.com

നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ archikites@outlook.com ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും അയച്ചുതരിക


വിഷു വിളക്ക് 2016 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2017 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2018 ഫോട്ടോ ഗാലറി