ചിത്ര ശേഖരം
ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം 2021
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ട് കാവിൽ ആചാര പരമായി ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം പുലർച്ചെ പടിഞ്ഞാറേ നടയ്ക്ക് താഴെ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നു...
Ajayan Mathiari
ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം 2021
പാലോട്ട് ദൈവം...
Ajayan Mathiari
ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് വിഷുവിളക്ക് കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം 2021
കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മല്ലിയോട്ട് പാലോട്ടുകാവ് വിഷുവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപനദിവസം കെട്ടിയാടിയ പാലോട്ട് ദൈവം , പുള്ളി കരിങ്കാളി,വിഷ്ണുമൂർത്തി ,കുറത്തി, കുണ്ടോറ ചാമുണ്ഡി രക്തചാമുണ്ഡി തെയ്യങ്ങൾ...
Ajayan Mathiari
കാഴ്ച 2019
കാഴ്ചയിൽ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2019
കാഴ്ചയിൽ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2019
കാഴ്ചയിൽ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2019
കാഴ്ചയിൽ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com
കാഴ്ച 2019
കാഴ്ചയിൽ നിന്നും...
malliyottupalottukavu.com

നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ archikites@outlook.com ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും അയച്ചുതരിക


വിഷു വിളക്ക് 2016 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2017 ഫോട്ടോ ഗാലറി

വിഷു വിളക്ക് 2018 ഫോട്ടോ ഗാലറി