ഭാരവാഹികള്‍
ബ്രഹ്മശ്രീ നടുവത്ത് പുടയൂര്‍
വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
(തന്ത്രി)

പാറന്തട്ട രാധാകൃഷ്ണന്‍
ക്ഷേത്രം കോയ്മ


ഭണ്ഡാ‌‍‌രാപ്പുരയില്‍ ഷിജു മല്ലിയോടന്‍
മുഖ്യകര്‍മ്മി

പറമ്പത്ത് പുരയില്‍ കോരന്‍
അന്തിത്തിരിയന്‍

പുതിയപുരയില്‍ കൃഷ്ണന്‍
അന്തിത്തിരിയന്‍

പാണച്ചിറമ്മല്‍
നാരായണന്‍ ഗുരുക്കള്‍പി. നാരായണന്‍
ആയത്താര്‍

രാഘവന്‍
പരികര്‍മ്മി

മുള്ളിക്കോടന്‍ മണിയാണി